Většina motorkářů a čtyřkolkářů kritiku odmítá. Mnohých se dotkla, protože věří, že se pohybují v mezích zákona. Shoda opakujících se argumentů potvrzuje cosi jako ideologii off-road komunity. Zjevná je touha po uznání. Protože od veřejnosti přicházejí spíše negativní reakce, vzniká silná potřeba vymezit se vůči ní. To komunitu spíše stmeluje. Samozřejmě ji nelze posuzovat jako celek. Pro někoho je sám konflikt adrenalinovým sportem, řadu fanoušků nedostatek legálního vyžití a negativní image spíše mrzí. Věříme i v sebekritické a konstruktivní postoje, třebaže je sotva můžeme čekat na těchto stránkách. Jaké jsou nejčastější argumenty a jak jsou relevantní?

Škody způsobené motorkou nebo čtyřkolkou jsou mnohem menší než škody způsobené lesnickou nebo zemědělskou technikou.

Většinou ano, někdy výrazně. Škody způsobené lesnickou nebo zemědělskou technikou však vznikají při obhospodařování pozemků oprávněnými osobami, ne vlivem rekreační činnosti neoprávněných osob na cizích pozemcích. Zemědělská a lesnická činnost — přes všechny sporné momenty — je upravena zákonem a děje se více méně ve veřejném zájmu. Nepřiměřené poškozování přírody hospodářskou činností (např. těžbou dřeva) lze stíhat. Potenciální pachatel není anonymní a neskrývá se.

Myslivci mohou jezdit všude, a ještě nás ohrožují zbraní.

Nesouhlas s rozsahem práva myslivosti neopravňuje k porušování zákona. Pokud dojde k incidentu se zbraní, podejte trestní oznámení. Nezávisle na chování a vlivu myslivců jim příroda nepatří. Nelze jim tedy ani např. plašit zvěř. Příroda nemůže být rukojmí osobních antipatií k myslivosti.

Čtyřkolka v lese je nic proti tomu, co dělají s Českem ostatní.

Bezohledné prosazování soukromých zájmů s obrovským tlakem na přírodu, etiku a právní řád je skutečností, která nikoho neopravňuje páchat nepravosti vlastní. Fakt, že provinilec nachází ve svém okolí řadu horších provinilců, někdy i v oficiálních strukturách, z něj nedělá menšího provinilce. Spácháním nepravosti s odkazem na jinou nepravost nevzniká spravedlnost, ale nekonečný řetěz dalších nepravostí. Bahnění v pstruhovém potoce není odplatou režimu, lesákům nebo myslivcům, ale škodou na přírodě a dalším zlem.

Existuje veřejný přístup na účelové komunikace. Bránit vjezdu je nezákonné. Motoristé jsou šikanováni.

Právo veřejného přístupu na účelové komunikace nebylo zřízeno ve prospěch sportovního terénního motorismu a v mnoha případech by bylo možno hovořit o jeho zneužívání. Navzdory rozšířeným domněnkám je právo veřejného přístupu výrazně omezeno, vůbec se např. nevztahuje na lesní cesty, tím méně na volný terén. Pravidla pro pohyb vozidel v terénu.

Omezení vjezdu do krajiny je svévolným zásahem ochranářské lobby do přirozených práv jedince na pohyb a zábavu. Špatná pravidla je možno ignorovat.

Vjezd do přírody je omezen v souladu s jejím významem, který je zcela nezávislý na názorech jednotlivce. Příroda není až na neblahé výjimky uzavírána ve prospěch vlastníků nebo úzce vyhraněné skupiny uživatelů. „Ochranáři“ oprávnění regulovat počínání v přírodě jsou regulérním orgánem státní správy, „ochranářské“ zákony schvaluje poslanecká sněmovna, senát a prezident. Občan porušující zákon je pachatelem přestupku nebo trestného činu bez ohledu na jeho soukromý výklad okolností.

Kritikové jsou závistivci, kteří si nic neužili a nechápou kouzlo off-roadu.

Pochopení či nepochopení kouzla off-roadu nemá vliv na podmínky, které ho upravují.

Kritikové off-roadu nerozlišují mezi neukázněnými a slušnými jezdci a házejí je všechny do jednoho pytle.

Třídění pytlů je jednoduché. Pokud dodržujete zákony — tj. jezdíte tam, kde smíte na stroji, který odpovídá předpisům způsobem, který se neprotiví situaci a zákonu —, jste slušným jezdcem. Pokud se stanete pachatelem přestupku nebo trestného činu, nejste slušným jezdcem. Pokud porušíte pravidla jen výjimečně, lze k tomu přihlédnout. Tento web však není soud, který určuje vinu a vyměřuje trest. Posuďte své chování sami.

Kde máme jezdit?

Že je v Česku nedostatek motokrosových areálů a zcela chybějí endurové tratě, bylo známo i ve chvíli, kdy jste motorku nebo čtyřkolku kupoval. Fakt, že vlastníte stroj s omezenou možností použití, je možná skličující, nemůže vás ale překvapit ani opravňovat ke zneužití. Pokus o zřízení off-road parků po vzoru USA u nás přirozeně narazí na spleť tradičních zájmů, mj. na zájem ochrany malé české krajiny před individuálním a zatěžujícím koníčkem. Přesto doporučujeme navázat konstruktivní komunikaci s obcemi, kraji a státem.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře