Podmínky pro vjezd motorových vozidel do terénu upravuje několik zákonů. Rozhodující většina území státu je pro motorová vozidla legálně nepřístupná. Vjezd do terénu je často možný jen se souhlasem vlastníka pozemku, nebo ve zvláštních případech, z nichž ani jeden nesouvisí s rekreační terénní jízdou. Terénní jízdou zřejmě pácháte přestupek, za který vám hrozí pokuta až 100 000 Kč, nebo trestný čin.

Jízda po silnicích a místních komunikacích

Pozemní komunikace se podle § 2 zákona č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích) dělí na dálnice, silnice, místní a účelové komunikace.

Provoz na dálnicích, silnicích a místních komunikacích se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) a zákonem č. 56/2001 Sb. (o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). Vozidlo musí splňovat příslušné technické normy (např. včetně hlukových) a nesmí být nadměrně znečištěno.

Používání registrační značky na vozidle upravuje vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb. Povinností vlastníka i provozovatele vozidla je udržovat registrační značku v řádném stavu tak, aby byla zachována její čitelnost. Není možné značku sejmout. Porušení pravidel je přestupkem podle § 22 přestupkového zákona, za který může být uložena pokuta v rozmezí 1 500 Kč až 2 500 Kč. Přestupky stíhá policie a řeší obecní úřad.

Jízda po polích, loukách a polních cestách mimo chráněná území

Právo na volný průchod přes pozemky stanoví § 63 zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny), nelze je však zaměňovat za právo k vjezdu na tyto pozemky.

Vjezd na pozemek umožňuje zákon č. 40/1961 Sb. (občanský zákoník) v rámci úpravy sousedského práva vlastníkům sousedících pozemků na nezbytnou dobu a v nezbytné míře, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Jestliže došlo v souvislosti s vjezdem na cizí pozemek ke vzniku škody, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit. Vlastník pozemku se může dovolávat ochrany žalobou. Také se může  obrátit na příslušný silniční úřad (tj. obecní úřad) a žádat o upravení nebo omezení veřejného přístupu na tuto účelovou komunikaci (umístit dopravní značku).

Polní a lesní cesty jsou podle zákona č. 13/1997 Sb. účelovou komunikací. Účelová komunikace podle § 7 citovaného zákona slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Jízda lesem mimo chráněná území

Vjezd motorových vozidel do lesa výslovně zakazuje zákon č. 289/1995 Sb. (o lesích). Lesem se dle § 2 zákona rozumí lesní porosty a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Podle § 3 jsou lesem i zpevněné pozemní komunikace, tj. účelové komunikace ve smyslu zákona 13/1997 Sb. Lesní zákon v § 20 odst. 1 zakazuje v lese, tj. i na (lesních) účelových komunikacích, rušit klid a ticho a dále jezdit a stát s motorovými vozidly.

Porušení zákazu je přestupkem podle § 53 odst. 1 pís. g) lesního zákona, za který může lesní stráž nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu do výše 5 000 Kč. Podle § 54 odst.2 pís. c) lesního zákona může orgán státní správy lesů uložit pokutu až do výše 100 000 Kč tomu, kdo provádí činnosti v lese zakázané, včetně nedovoleného vjezdu a stání motorovým vozidlem. Tato pokuta může být uložena i právnické osobě.

Vedle lesního zákona i zákon č. 449/2001 Sb. (o myslivosti) v § 9 zakazuje plašit zvěř, a to jakýmkoliv způsobem. K zastavování vozidel je oprávněna myslivecká stráž.

Vjezd mimo komunikace v chráněných územích

Chráněným územím je podle zákona č. 114/1992 Sb. národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní pamítka, přírodní památka nebo přírodní park.

národních parcích a chráněných krajinných oblastech je výslovně zakázáno vjíždět motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace. Podle § 24 může orgán ochrany přírody omezit vjezd na pozemní komunikace mimo zastavěná území obcí nebo za něj vybírat poplatek.

Podle § 29 je zakázáno vjíždět mimo cesty i v národních přírodních rezervacích. Na území přírodních rezervacínárodních přírodních památek a přírodních památek je zakázáno měnit dochované přírodní prostředí. Rekreační terénní jízda je zásah v rozporu s tímto ustanovením.

Orgán ochrany přírody může na základě obecně závazného právního předpisu omezit vjezd motorových vozidel i na území přírodního parku, pokud tak bránízničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Každé z uvedených chráněných území může mít navíc zřízeno ochranné písmo. Pokud se ochranné pásmo nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 metrů od hranic chráněného území.

Za porušení zákazu vjezdu na chráněných územích může být udělena pokuta až do výše 100 000 Kč, případně může jít o trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181 trestního zákona, za který pachateli hrozí až trest nepodmíněného odnětí svobody.

Podle § 58 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) je zakázáno jezdit s motorovými vozidly po ochranných hrázích. Vstup a vjezd je zakázán i do ochranných pásem vodního zdroje.

Zdroje: JUDr. Roman Kočí, Účelové komunikace a jejich právní ochrana, Veřejná správa 35/2006; Ekologický právní servis; server Cykl.cz.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře